View Larger Map
CHÙA DƯỢC SƯ
11111 Magnolia st
Garden Grove, CA 92841
Phone : 714 - 638 - 4128
Email :nitruong@duocsutemple.com
             chuaduocsuusa@gmail.com
           
CHÙA DƯỢC SƯ    11111 Magnolia St   Garden Grove, CA 92841  ( 714) 638 - 4128
[Trang Chính][Lịch Sử Chùa][Đại Lễ][Hình Ảnh][Thông Tin][Tập San Hoằng Pháp][Video][Liên Lạc]